WARUNKI SPRZEDAZY

Warunki sprzedazy barnett France SAS§ 1

Postanowienia ogólne

1. Warunki sprzedazy produktów barnett okreslaja zakres i warunki sprzedazy produktów przez barnet France sas (Barnett France SAS, ZA of Combaruches 73100 Aix les Bains FRANCJA e-mail: sprzedaz@barnett.sport Tel +48 32 213 32 13. RCS 529 940 173, SIRET 52994017300014, VAT FR17399110899) z siedziba w Czechach , dostepnego pod adresem : www.barnett.pl


2. Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w zwiazku z sprzedaza prowadzona w Sklepie jest Sprzedawca.

 

§2

 

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaz Produktów za posrednictwem Sklepu Internetowego. Informacje na temat swojej oferty dostepnej w Sklepie Sprzedawca zamieszcza na stronie www.barnett.pl


2. Zakup zamówionych Produktów w Sklepie przez Klienta jest mozliwy po podaniu w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych osobowych Klienta


3. Z uslug Sklepu Sprzedawcy moga korzystac jedynie osoby pelnoletnie wedlug stanu na dzien zlozenia zamówienia Produktu.

4. Zlozenie w Sklepie zamówienia zakupu Produktów jest równoznaczne z akceptacja postanowien nimniejszych warunków sprzedazy.

 

 

§ 3

Ceny

 

1. Wszystkie ceny Produktów podawane sa w zlotych polskich i zawieraja podatek VAT.

2. Cena podana przy kazdym Produkcie jest wiazaca w chwili zlozenia przez Klienta zamówienia.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujacych sie w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, wycofania okreslonych Produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwolywania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, badz wprowadzania w nich zmian, bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególnosci warunków umów sprzedazy zawartych przed dokonaniem zmiany.

 

§ 4

Skladanie oraz realizacja zamówienia

1. Realizowane beda tylko prawidlowo zlozone zamówienia.

 

2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, ze Produkt jest dostepny w magazynie Sprzedawcy. W przypadku niedostepnosci czesci Produktów objetych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (czesciowa realizacja lub anulowanie calosci zamówienia). Jezeli Sprzedawca nie moze calkowicie zrealizowac zamówienia z tego powodu, ze Produkt nie jest dostepny, Sprzedawca niezwlocznie, najpózniej jednak w terminie trzydziestu dni od dnia zlozenia zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i zwróci cala otrzymana od niego sume pieniezna, o ile zostala juz uiszczona. 

 

 


§ 5

Formy platnosci oraz dostawy

1. Klient moze wybrac nastepujace formy platnosci za zamówione Produktu z dostawa na terytorium Polski:

a. platnosc przelewem bankowym na konto Sprzedawcy

 

Platnosc w (PLN) :

PKO BANK POLSKI

nr konta : 13 1020 4900 0000 8202 3090 7852

 

b. platnosc w PLN karta przez strone internetowa PayPAL : prodej@barnettsports.com

2. Realizacja dostawy Produktu do Klienta nastapi z wykorzystaniem profesjonalnej uslugi kurierskiej.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnosci za niedostarczenie Produktu lub opóznienie w dostawie spowodowane blednym lub niedokladnym adresem podanym przez Klienta.

 

 

§ 6

Odstapienie od umowy

 

1. Klient, ma prawo odstapic od umowy sprzedazy Produktów bez podawania przyczyn w ciagu 10 dni od daty odbioru przesylki z Produktem zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz.U. Nr 22, poz. 271 z pózn. zm.) W razie odstapienia Klienta od zawartej umowy sprzedazy, Klient oraz Sprzedawca sa zobowiazani do zwrotu sobie nawzajem tego co wzajemnie swiadczyli niezwlocznie, lecz nie pózniej niz w terminie 14 dni.

2. Przesylki z Produktem nalezy zwrócic na adres :

 

barnett France SAS
ZA des Combaruches
73108 Aix les Bains CEDEX. FR3. Klient jest zobowiazany do dostarczenia Sprzedawcy kompletnej przesylki z Produktem lub Produktami w oryginalnym opakowaniu i w stanie niezmienionym nie pózniej niz w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy.

5. Koszty odeslania Produktu do Sprzedawcy w zwiazku z odstapieniem od umowy, o którym mowa w § 6 pkt. 1 pokrywa Klient. Sprzedawca nie przyjmuje przesylek odeslanych za pobraniem. Koszt odeslania Produktu nie podlega zwrotowi.

6. W przypadku skutecznego odstapienia od umowy sprzedazy, zwrot Produktu bedzie przyjety, a w ciagu 14 dni Klient otrzyma zwrot ceny zaplaconej za zamówiony Produkt w takiej samej formie jakiej byl oplacony produkt przy pierwotnym zamówieniu. Jezeli Klient nie zwróci Sprzedawcy Produktu bedacego przedmiotem umowy sprzedazy, od której odstapil, to w takiej sytuacji Sprzedawcy przysluguje prawo zatrzymania na mocy art. 496 Kodeksu cywilnego. Klientowi nie przysluguje prawo zwrotu zaplaconych kosztów przesylki, o których mowa w § 6 pkt. 1. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostac opakowany w odpowiedni sposób, zapewniajacy brak uszkodzen przesylki w trakcie transportu.

7. W przypadku braku skutecznego odstapienia od umowy sprzedazy na zasadach okreslonych w Ustawie, Sprzedawca odmówi uznania zwrotu Produktu, a przesylka zostanie ponownie odeslana do Klienta.

 

8. Jednakże w przypadku sprzedaży na odległość prawo odstąpienia nie może być wykonywane w przypadku dostawy towarów wykonanych według specyfikacji konsumenta lub spersonalizowanych.

Tak jest w przypadku naszych nartorolek (modele: RSE, RCE i RCC), które są wykonane zgodnie z wybranym przez konsumenta wiązaniem i rozmiarem. Tak jest również w przypadku naszych patyczków (modele: XC-07, XC-09, XC-HM), które są docinane na wymiar kupującego.

 

§ 7
Kontakt

 

Pytania mozna kierowac na adres: sprzedaz@barnettsports.com

 

 

§ 8

Niezgodnosc Produktu z Umowa, Postepowanie reklamacyjne

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, za niezgodnosc z umowa towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie okreslonym ustawa o szczególnych warunkach sprzedazy konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1176 z pózn. zm.).

2. Klientowi przysluguje prawo zgloszenia niezgodnosci Produktu z umowa („Reklamacja”), w przypadku gdy Produkt jest niezgodny z umowa w mysl ustawy o szczególnych warunkach sprzedazy konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. W takim przypadku Klient powinien odeslac Produkt pod adres :

barnett France SAS

ZA des Combaruches, BP 60842

73108 Aix les Bains CEDEX FR.

wraz z kopia faktury. Reklamacje beda rozpatrywane nie pózniej niz w ciagu 14 dni liczac od dnia otrzymania przez Dzial Reklamacji przesylki z reklamowanym Produktem.

3. Nie stanowia podstaw Reklamacji róznice pomiedzy rzeczywistym wygladem Produktów, a pomiedzy ich odwzorowaniem na ekranie monitora Klienta, jezeli te róznice wynikaja jedynie z ustawien lub parametrów monitora Klienta.
§ 9

Postanowienia koncowe

 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w zycie z dniem 25.06.2012

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwolywania ofert, promocji oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególnosci warunków umów sprzedazy zawartych przed dokonaniem zmiany.

3. Sprzedawca zastrzega sobie mozliwosc czasowego zawieszenia oferowania sprzedazy Produktów w Sklepie celem przeprowadzenia niezbednych prac konserwacyjnych platformy elektronicznej, na której funkcjonuje Sklep. Powyzsze nie wplywa na realizacje zawartych umów sprzedazy Produktów.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiazuja przepisy powszechnie obowiazujacego prawa, w tym w szczególnosci postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialnosci za szkode wyrzadzona przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. (Dz.U. nr 22 poz.271) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedazy konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1176 z pózn. zm.).

5. Niniejszy Regulamin nie wylacza oraz nie ogranicza zadnych uprawnien Klienta bedacego konsumentem, które przysluguja mu na mocy bezwzglednie obowiazujacych przepisów prawa. W przypadku sprzecznosci pomiedzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzglednie obowiazujacymi przepisami prawa przyznajacymi konsumentom uprawnienia, pierwszenstwo maja te przepisy.